Back to top

Świetlica

 

W 2019 roku została oddana do użytkowania świetlica wiejska w Prusinowie. Jej oficjalne otwarcie miało miejsce w listopadzie 2019 roku. W 2019 roku w Prusinowie zakończone zostały dodatkowo dwie inwestycje. W ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik 2017 powstały: wiata piknikowa, boisko do gry w streetball, siłownia zewnętrzna oraz doposażono istniejący plac zabaw. Całość kosztowała 249 690,00 zł brutto. Dodatkowo Powiat Poznański, przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Kórnik oraz osoby prywatnej zamontował sygnalizację świetlną „All red” nieopodal świetlicy, na przejściu dla pieszych przez bardzo obciążoną ruchem samochodowym drogę 2468P.


Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Prusinowo

Projekt realizowany będzie w Prusinowie, małej miejscowości położonej w południowo-wschodniej części Gminy, nad brzegiem Jeziora Bnińskiego. Mieszkańcy Prusinowa, jako mała społeczność, są ludźmi zaangażowanymi w życie wsi i gminy, aktywnymi społecznie. Prusinowo jako typowa wieś rolnicza o zwartej zabudowie nie posiada swojego centrum w znaczeniu urbanistycznym, posiadała natomiast do niedawna centrum w sensie społecznym. Centrum to stanowiła „świetlica wiejska” znajdująca się nad sklepem spożywczo – przemysłowym. Świetlica pełniła bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców – odbywały się w niej zebrania, spotkania, zajęcia dla dzieci, imprezy integracyjne. Świetlica pełniła funkcję jedynego we wsi budynku użyteczności publicznej-społecznej, była miejscem spotkań mieszkańców i siedzibą Rady Sołeckiej. Lokal w którym siedzibę miała świetlica znajdował się na piętrze budynku nienależącego do Gminy. Ponieważ właściciel budynku zdecydował się w 2015 roku na jego sprzedaż władze gminy Kórnik podjęły decyzję o wybudowaniu nowego budynku świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr 9/3. Wybór terenu, na którym ma powstać świetlica nie był przypadkowy. Wybrano miejsce, na którym odbywają się obecnie festyny rodzinne oraz dożynki, a w jego pobliżu znajduje się boisko sportowe.

Celem projektu jest zatem stworzenie mieszkańcom wsi Prusionowo warunków do zaspakajania potrzeb kulturalno-integracyjnych poprzez budowę miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu - świetlicy wiejskiej.

Dnia 24 lutego 2017 roku złożony został wniosek o przyznanie pomocy dla projektu pt.: „Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego - świeticy wiejskiej w miejscowości Prusinowo”, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek po pozytywnej ocenie przeprowadzonej przez Radę Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski został wybrany do dofinansowania i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w celu przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej. Oceny te również zakończyły sie wynikiem pozytywnym.

Przedmiotem podlegającego dofinansowaniu Projektu jest budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej, który zaprojektowany został jako wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia - tak aby architektonicznie nawiązywał do istniejącej, tradycyjnej zabudowy zagrodowej. Mieścić się w nim będzie: sala spotkań i biesiad (82,67 m2), zaplecze kuchenne (11,63 m2), salka dla dzieci (12,85 m2), pomieszczenie dla sportowców (4,69 m2), zaplecze sanitarne oraz pomieszczenie techniczne i gospodarcze. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 146,19 m2. Dach pokryty zostanie dachówką ceramiczną, obiekt wybudowany zostanie w technologii tradycyjnej. Obiekt przystosowany będziei do korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W ramach projektu zrealizowane zostaną przyłącza mediów do projektowanego budynku.

 

 

 

Dnia 24 lipca 2017 roku podpisano z Wjewództwem Wielkopolskim umowę o przyznaniu pomocy dla projektu. Wniosek o dofinansowanie tego projektu złożono w lutym 2017 roku, w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozowju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania zgodnie z umową wynosi 334.539,00 zł.

źródło: kornik.pl